ܛܲܟ݂ܣܵܐ ܕܡܕܲܒܪܵܢܘܼܬܵܐ ܕܕܝܼܠܵܢܵܝܘܼܬܵܐ

ܒܹܝܬ ܕܪܵܫܵܐ ܕܐܸܢܓܗܵܡ (The Ingham Institute) ܐ݇ܣܝܼܪܵܐ ܝܠܹܗ ܒܩܵܒ݂ܠܵܐ ܠܸܢܛܵܪܲܝܗܝ ܐܸܣܛܘܼܟ݂ܣܹ̈ܐ ܐܘܼܡܬܵܝܹ̈ܐ ܕܕܝܼܠܵܢܵܝܘܼܬܵܐ ܕܦܝܼܫܹܐ ܝܢܵܐ ܚܒ݂ܝܼܫܹܐ ܓܵܘ ܢܵܡܘܿܣܵܐ ܕܕܝܼܠܵܢܵܝܘܼܬܵܐ ܕܫܹܢ݇ܬܵܐ 1988 (ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܐܘܿܣܬܪܵܠܵܝܵܐ) ܘܩܵܢܘܿܢܵܐ ܕܬܘܼܪܵܨܵܐ ܕܕܝܼܠܵܢܵܝܘܼܬܵܐ (ܡܲܩܘܵܝܬܵܐ ܕܢܵܛܘܿܪܘܼܬܵܐ ܕܕܝܼܠܵܢܵܝܘܼܬܵܐ) ܕܫܹܢ݇ܬܵܐ 2012 (ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܐܘܿܣܬܪܵܠܵܝܵܐ).

ܒܹܝܬ ܕܪܵܫܵܐ ܒܸܩܒܵܠܵܐ ܝܠܹܗ ܕܫܲܝܢܘܼܬܵܐ ܚܕܵܐ ܩܸܣܲܬ ܡܲܙܕܸܥܵܢܬܵܐ ܝܠܵܗ̇. ܐܸܢ ܩܛܸܥܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܡܲܦܠܸܚܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܐܵܗܵܐ ܫܵܘܦܵܐ، ܐܲܚܢܲܢ ܒܸܕ ܚܲܦܛܲܚ ܒܟܠܵܗ̇ ܡܨܵܝܬܲܢ ܕܚܲܡܲܚ ܠܵܗ̇ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܦܲܪܨܘܿܦܵܝܬܵܐ ܒܫܲܝܢܘܼܬܵܐ ܘܕܢܵܛܪܲܚ ܠܵܗ̇ ܕܠܵܐ ܦܵܝܫܵܐ ܡܘܼܦܠܸܚܬܵܐ ܒܝܼܫܵܐܝܼܬ، ܝܲܢ ܡܓܘܼܠܝܼܬܵܐ ܝܲܢ ܡܫܘܼܚܠܸܦܬܵܐ ܝܲܢ ܡܘܼܚܪܸܒ݂ܬܵܐ. ܒܟܠ ܕܐܲܝܟ݂ ܕܗܵܘܝܵܐ، ܒܹܝܬ ܕܪܵܫܵܐ ܠܹܐ ܡܵܨܹܐ ܕܝܵܗܹܒ݂ ܚܕܵܐ ܟܵܦ̮ܵܠܵܐ ܓܡܝܼܪܬܵܐ ܒܘܼܬ ܫܲܝܢܘܼܬܵܐ ܕܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܦܲܪܨܘܿܦܵܝܬܵܐ ܘܠܹܐ ܗܵܘܹܐ ܡܸܫܬܲܐܠܢܵܐ ܩܵܐ ܫܡܲܛܬܵܐ ܕܛܲܟ݂ܣܵܐ ܕܫܲܝܢܘܼܬܵܐ ܝܲܢ ܩܵܐ ܚܘܼܣܪܵܢܵܐ ܠܵܐ ܝܼܕܝܼܥܝܵܐ ܡ̣ܢ ܩܵܕ݇ܡ ܥܸܕܵܢܵܐ ܝܲܢ ܩܵܐ ܡܓܲܠܵܝܬܵܐ ܕܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ.

ܟܠܲܝܗܝ ܦܵܣܘܿܥܝܵܬܹ̈ܐ ܗܵܘܢܵܢܹ̈ܐ ܦܝܼܫܹܐ ܝܢܵܐ ܫܩܝܼܠܹܐ ܠܐܲܟܘܼܕܹܐ ܩܵܐ ܕܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܡܚܘܼܡܝܼܬܵܐ ܓܵܘ ܐܵܗܵܐ ܫܵܘܦܵܐ ܫܲܪܝܼܪܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܘܐ݇ܢܵܫܵܐ ܡܵܨܹܐ ܕܗܵܘܝܵܐ ܠܹܗ ܡܗܲܝܡܢܘܼܬܵܐ ܒܝܼܵܗ̇. ܐܸܢ ܩܘܼܘܸܡܠܵܗ̇ ܘܬܒܸܥܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܠܐܲܣܘܼܪܹ̈ܐ ܒܫܵܘܦܵܢܹ̈ܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ ܕܠܒܲܕܲܪ ܕܫܵܘܦܵܐ ܕܒܹܝܬ ܕܪܵܫܵܐ ܝܢܵܐ، ܐܵܢܲܢܩܵܝܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܦܵܝܫܵܐ ܝܕܝܼܥܬܵܐ ܕܗܵܕܟ݂ܵܐ ܐܲܣܘܼܪܹ̈ܐ ܠܵܐ ܝܢܵܐ ܒܸܢܦܵܠܵܐ ܬܚܘܼܬ ܛܲܟ݂ܣܹ̈ܐ ܕܕܝܼܠܵܢܵܝܘܼܬܵܐ ܘܕܡܩܲܝܲܨܝܵܬܹ̈ܐ ܕܦܝܼܫܹܐ ܝܢܵܐ ܡܦܘܼܫܩܹܐ ܓܵܘ ܛܲܟ݂ܣܵܐ ܕܡܕܲܒܪܵܢܘܼܬܵܐ ܕܕܝܼܠܵܢܵܝܘܼܬܵܐ ܕܒܹܝܬ ܕܪܵܫܵܐ ܕܐܸܢܓܗܵܡ. ܐܸܢ ܒܲܣܡܵܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܩܵܪܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܟܠܲܝܗܝ ܐܸܫ̈ܛܵܪܹܐ ܕܕܝܼܠܵܢܵܝܘܼܬܵܐ ܘܦܸܬܓ݂ܵܡܹ̈ܐ ܘܫܲܪ̈ܛܹܐ ܕܐܝܼܬ ܓܵܘ ܫܵܘܦܵܢܹ̈ܐ ܕܒܸܐܣܵܪܵܐ ܝܬܘܿܢ ܒܝܼܲܝܗܝ ܡ̣ܢ ܩܵܕ݇ܡ ܕܝܵܗܒ݂ܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗ̇ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܦܲܪܨܘܿܦܵܝܬܵܐ.

ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܝܗܝܼܒ݂ܬܵܐ ܩܵܐ ܬܲܪ̈ܡܝܼܵܬܹܐ ܕܒܘܼܨܵܝܵܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܕܦܝܼܫܹܐ ܝܢܵܐ ܡܘܼܪܚܸܛܹܐ ܓܵܘ ܒܹܝܬ ܕܪܵܫܵܐ ܕܐܸܢܓܗܵܡ ܠܹܐ ܝܢܵܐ ܦܝܼܫܹܐ ܡܟܘܼܣܝܹܐ ܒܐܵܗܵܐ ܛܲܟ݂ܣܵܐ ܕܡܕܲܒܪܵܢܘܼܬܵܐ ܕܕܝܼܠܵܢܵܝܘܼܬܵܐ. ܟܠܚܕܵܐ ܬܲܪܡܝܼܬܵܐ ܕܒܘܼܨܵܝܵܐ ܒܸܕ ܗܵܘܹܐ ܠܵܗ̇ ܡܫܲܪܲܪܬܵܐ ܕܐܝܼܬܝܼܩܘܿܢ ܐ݇ܢܵܫܵܝܬܵܐ ܘܛܲܟ݂ܣܹ̈ܐ ܕܡܕܲܒܪܵܢܘܼܬܵܐ ܘܥܝܵܕܹ̈ܐ ܘܪܹ̈ܐܙܹܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܕܓܵܢܵܗ̇ ܕܦܝܼܫܹܐ ܝܢܵܐ ܡܘܼܬܒܹܐ ܩܵܐ ܡܕܲܒܲܪܬܵܐ ܕܬܲܪܡܝܼܬܵܐ.

ܒܹܝܬ ܕܪܵܫܵܐ ܡܵܨܹܐ، ܕܠܵܐ ܡܲܕܲܥܬܵܐ ܡ̣ܢ ܩܵܕ݇ܡ ܥܸܕܵܢܵܐ، ܕܡܬܲܪܸܨ ܠܹܗ ܝܲܢ ܕܫܲܚܠܸܦ ܠܹܗ ܐܵܗܵܐ ܒܘܼܝܵܢܵܐ ܕܛܲܟ݂ܣܵܐ ܕܡܕܲܒܪܵܢܘܼܬܵܐ ܕܕܝܼܠܵܢܵܝܘܼܬܵܐ ܥܲܠ ܐܸܢܬܸܪܢܹܝܬ ܒܡܲܛܥܲܢܬܵܐ ܕܒܘܼܝܵܢܵܐ ܡܬܘܼܪܨܵܐ ܠܓܵܘ ܐܵܗܵܐ ܫܵܘܦܵܐ.

ܐܸܢ ܒܲܣܡܵܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܢܩܘܿܫܘܼܢ ܠܲܐܟ݂ܵܐ Privacy Policy ܠܸܚܙܵܝܵܐ ܚܕܵܐ ܐܲܨܲܚܬܵܐ ܕܛܲܟ݂ܣܵܐ ܕܡܕܲܒܪܵܢܘܼܬܵܐ ܕܕܝܼܠܵܢܵܝܘܼܬܵܐ.

ܡܟܲܦܲܫܬܵܐ ܕܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ

ܕܐܝܼܬ ܠܗܘܿܢ ܐܸܣܘܼܪܵܐ ܥܲܡ ܦܘܼܠܚܵܢܹ̈ܐ ܘܥܵܒ݂ܘܿܕܘܼܝܵܬܹ̈ܐ ܕܒܹܝܬ ܕܪܵܫܵܐ. ܐܵܗܵܐ ܒܸܚܒ݂ܵܫܵܐ ܝܠܹܗ، ܐܝܼܢܵܐ ܠܹܐ ܝܠܹܗ ܡܬܘܼܚܸܡܵܐ، ܠܟܢܘܼܫܝܹ̈ܐ ܝܘܼܠܦܵܢܵܝܹ̈ܐ ܘܒܵܬܲܝ ܓܠܵܚܵܐ، ܬܲܪ̈ܡܝܼܵܬܹܐ ܕܒܘܼܨܵܝܵܐ، ܥܵܒ݂ܘܿܕܘܼܝܵܬܹ̈ܐ ܩܵܐ ܡܲܩܲܡܬܵܐ ܕܙܘܼܙܹ̈ܐ، ܚܙܘܼܩܝܹ̈ܐ ܕܚܕܵܪܵܐ، ܩܲܘܲܡܝܵܬܹ̈ܐ ܫܹܢ݇ܬܵܝܹ̈ܐ ܘܕܟܢܘܼܫܬܵܐ.

ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܒܸܕ ܦܵܝܫܵܐ ܡܟܘܼܦܸܫܬܵܐ ܥܲܠ ܚܕܵܐ ܦܸܬܩܵܐ ܐܸܠܸܟܬܪܘܿܢܵܝܬܵܐ ܥܲܠ ܐܸܢܬܸܪܢܹܝܬ، ܘܡܲܦܠܸܚܵܢܹ̈ܐ ܦܝܼܫܹܐ ܝܢܵܐ ܡܘܼܕܸܥܝܹܐ ܩܵܐ ܕܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܦܝܵܫܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܡܟܘܼܦܸܫܬܵܐ. ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܡܟܘܼܦܸܫܬܵܐ ܒܸܕ ܗܵܘܝܵܐ ܗ̇ܝ ܒܘܼܫ ܒܵܨܘܿܪܬܵܐ ܩܵܐ ܢܝܼܫܵܐ ܕܡܕܲܒܪܵܢܘܼܬܵܐ ܡܲܢܬܝܵܢܬܵܐ ܕܚܕܵܐ ܩܲܘܲܡܬܵܐ ܝܲܢ ܥܵܒ݂ܘܿܕܘܼܬܵܐ ܕܒܹܝܬ ܕܪܵܫܵܐ ܘܒܲܠܟܵܐ ܕܚܵܒ݂ܫܵܐ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܦܲܪܨܘܿܦܵܝܬܵܐ، ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܒܘܼܬ ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܠܸܡܛܵܝܵܐ ܠܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܘܐܲܕܪܹܝܣܹܗ، ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܬܹܠܝܼܦ̮ܘܿܢ ܘܐܲܕܪܹ̈ܝܣܹܐ ܕܐܝܼܡܵܝܠ. ܐܵܦܙܹܐ ܚܲܕܟܡܵܐ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܟܸܣܦܵܢܵܝܬܵܐ ܒܲܠܟܵܐ ܕܦܵܝܫܵܐ ܡܚܘܼܡܝܼܬܵܐ، ܐܸܢ ܣܢܝܼܩܘܼܬܵܐ ܒܸܛܠܵܒܵܐ ܝܠܵܗ̇.

ܟܲܕ ܒܹܝܬ ܕܪܵܫܵܐ ܕܐܸܢܓܗܵܡ ܒܸܕ ܫܵܩܸܠ ܠܟܠܲܝܗܝ ܦܵܣܘܿܥܝܵܬܹ̈ܐ ܗܵܘܢܵܢܹ̈ܐ ܒܢܝܼܫܵܐ ܠܐܲܟܘܼܕܹܐ ܩܵܐ ܕܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܦܲܪܨܘܿܦܵܝܬܵܐ ܡܟܘܼܦܸܫܬܵܐ ܘܡܘܼܦܠܸܚܬܵܐ ܫܲܪܝܼܪܬܵܐ ܘܟܡܝܼܠܬܵܐ ܘܚܲܕܬܬܵܐ ܝܠܵܗ̇، ܫܲܪܝܼܪܘܼܬܵܐ ܕܐܲܝܵܐ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܬܠܝܼܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܥܲܠ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܕܐܲܚܬܘܿܢ ܒܸܝܵܗܒ݂ܘܿܗ̇ ܝܬܘܿܢ. ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܕܐܲܚܢܲܢ ܡܵܨܲܚ ܕܚܵܡܲܚ ܠܵܗ̇ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܗܵܘܝܵܐ ܗܲܡܵܫܵܐ ܚܲܕܬܬܵܐ، ܐܸܢ ܒܲܣܡܵܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡܲܕܥܝܼܬܘܿܢ ܠܲܢ ܒܘܼܬ ܟܠ ܫܘܼܚܠܵܦܹ̈ܐ ܕܒܸܗܘܵܝܵܐ ܝܢܵܐ ܓܵܘ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܦܲܪܨܘܿܦܵܝܬܵܐ.

ܐܲܘܨܲܪܬܵܐ ܘܡܲܦܠܲܚܬܵܐ ܕܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ

ܒܹܝܬ ܕܪܵܫܵܐ ܕܐܸܢܓܗܵܡ ܒܲܠܟܵܐ ܕܡܲܦܠܸܚ ܡܙܲܘܸܕܵܢܹ̈ܐ ܒܲܪܵܝܹ̈ܐ ܕܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܕܟܘܿܡܦܝܘܿܬܵܪ ܐܵܢܝܼ ܕܒܸܕ ܚܲܡܝܼܠܵܗ̇ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܕܒܹܝܬ ܕܪܵܫܵܐ ܕܐܸܢܓܗܵܡ ܥܲܠ ܡܫܲܡܫܵܢܹ̈ܐ ܕܚܵܫܘܿܒ݂ܵܐ ܕܝܼܲܝܗܝ..