ܒܘܼܚܪܵܢܹ̈ܐ ܐܵܣܝܘܼܬܵܢܵܝܹ̈ܐ

ܦܲܬܘܼܫܹܐ ܒܵܬ݇ܪ ܡܸܬܗܵܘܝܵܢܘܼܝܵܬܹ̈ܐ ܓܵܘ ܬܲܝܡܢܵܐ ܡܲܥܪܒ݂ܵܐ ܕܣܸܕܢܝܼ

ܡܘܿܕܝܼ ܝܠܹܗ ܚܲܕ ܒܘܼܚܪܵܢܵܐ ܐܵܣܝܘܼܬܵܢܵܝܵܐ؟

ܒܘܼܚܪܵܢܹ̈ܐ ܐܵܣܝܘܼܬܵܢܵܝܹ̈ܐ ܝܼܢܵܐ ܨܲܚܨܵܝܵܬܹ̈ܐ ܕܒܘܼܨܵܝܵܐ ܐܵܣܝܘܼܬܵܢܵܝܵܐ ܐܲܝܟܵܐ ܕܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܒܪܸܙܵܝܵܐ ܕܓܵܢܲܝܗܝ ܫܲܘܬܘܼܦܹܐ ܝܢܵܐ ܓܵܘ ܨܲܚܨܵܝܬܵܐ ܕܕܲܪ̈ܡܲܢܝܵܬܹܐ ܚܘܼܠܡܵܢܵܝܹ̈ܐ ܘܐܵܣܝܘܼܬܵܢܵܝܹ̈ܐ ܚܵܕܬܹ̈ܐ ܒܢܝܼܫܵܐ ܠܡܲܟܠܘܼܝܹܐ، ܠܡܲܫ݇ܟ̰ܘܼܚܐ، ܠܕܲܪܡܘܼܢܹܐ ܝܲܢ ܠܸܡܕܲܒܘܼܪܹܐ ܡܲܪ̈ܥܹܐ ܝܲܢ ܐܲܝܟܲܢܵܝܘܵܬܹ̈ܐ ܐܵܣܝܘܼܬܵܢܵܝܹ̈ܐ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ.

ܒܘܼܚܪܵܢܹ̈ܐ ܐܵܣܝܘܼܬܵܢܵܝܹ̈ܐ ܟܹܐ ܗܲܝܸܪܝܼ ܩܵܐ ܒܵܨܘܿܝܹ̈ܐ ܐܵܣܝܘܼܬܵܢܵܝܹ̈ܐ ܕܝܵܕܥܝܼ ܐܸܢ ܕܲܪܡܲܢܬܵܐ:

ܒܘܼܫ ܨܦܵܝܝܼ ܝܠܵܗ̇ ܡ̣ܢ ܕܲܪܡܲܢܬܵܐ ܕܐܝܼܬ ܗܵܕܝܼܵܐ

ܫܲܝܢܵܝܬܵܐ ܝܠܵܗ̇

ܦܠܵܚܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܒܚܕܵܐ ܐܘܼܪܚܵܐ ܡܲܢܬܸܝܵܢܬܵܐ

ܡܵܢܝܼ ܟܹܐ ܡܲܪܚܸܛܠܗܘܿܢ ܒܘܼܚܪܵܢܹ̈ܐ ܐܵܣܝܘܼܬܵܢܵܝܹ̈ܐ؟

ܒܵܨܘܿܝܹ̈ܐ ܕܟܹܐ ܡܲܪܚܸܛܝܼܠܗܘܿܢ ܒܘܼܚܪܵܢܹ̈ܐ ܐܵܣܝܘܼܬܵܢܵܝܹ̈ܐ ܟܹܐ ܐܵܬܝܼ ܡ̣ܢ ܚܲܕ ܣܸܕܪܵܐ ܪܘܝܼܚܵܐ ܕܕܘܼܟܵܢܹ̈ܐ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ، ܒܸܚܒ݂ܵܫܵܐ ܒܵܬܲܝ ܟܪ̈ܝܼܗܹܐ ܘܫܘܼܬܐܵܣܹ̈ܐ ܐܵܣܝܘܼܬܵܢܵܝܹ̈ܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ، ܒܵܬܲܝ ܨܵܘܒܵܐ، ܝܲܢ ܫܲܪ̈ܝܼܟܘܼܝܵܬܹܐ ܕܕܲܪ̈ܡܵܢܹܐ.

ܫܲܝܢܘܼܬܵܐ ܘܛܵܒ݂ܘܼܬܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܝܼܠܹܗ ܗ̇ܘ ܢܘܼܩܙܵܐ ܪܹܫܵܝܵܐ ܕܗܲܕܵܡܹ̈ܐ ܕܝܲܗܠܵܐ ܕܒܘܼܚܪܵܢܵܐ ܐܵܣܝܘܼܬܵܢܵܝܵܐ ܟܹܐ ܫܵܩܠܝܼ ܝܘܼܩܪܵܐ ܒܘܼܬ ܕܝܼܹܗ، ܘܟܹܐ ܡܲܪܗܝܼ ܥܲܝܢܵܐ ܥܲܠ ܡܫܲܘܬܦܵܢܹ̈ܐ ܒܗܸܫܝܵܪܘܼܬܵܐ.

ܡܵܢܝܼ ܝܠܹܗ ܠܚܝܼܡܵܐ ܕܫܲܘܬܸܦ ܓܵܘ ܚܲܕ ܒܘܼܚܪܵܢܵܐ ܐܵܣܝܘܼܬܵܢܵܝܵܐ؟

ܨܲܚܨܵܝܬܵܐ ܕܕܲܪ̈ܡܲܢܝܵܬܹܐ ܚܵܕܬܹ̈ܐ ܪܵܒܵܐ ܓܵܗܹ̈ܐ ܣܢܝܼܩܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܠܡܫܲܘܬܦܵܢܹ̈ܐ ܨܸܒ݂ܝܵܢܵܝܹ̈ܐ ̱(ܒܟܲܝܦܲܝܗܝ ܝܠܵܗ̇ ܐܸܢ ܒܵܥܝܼ ܕܫܲܘܬܸܦܝܼ ܝܲܢ ܕܠܵܐ ܫܲܘܬܸܦܝܼ) ܕܐܝܼܬ ܠܗܘܿܢ ܚܲܕ ܡܲܪܥܵܐ ܦܪܝܼܫܵܐ ܝܲܢ ܚܕܵܐ ܐܲܝܟܲܢܵܝܘܼܬܵܐ ܐܵܣܝܘܼܬܵܢܵܝܬܵܐ ܦܪܝܼܫܬܵܐ ܘܢܝܼܫܘܿܗ̇ ܝܼܠܹܗ ܠܡܲܫ݇ܟ̰ܘܼܚܹܐ ܚܕܵܐ ܕܲܪܡܲܢܬܵܐ ܩܵܐ ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܡܲܪܥܵܐ ܝܲܢ ܐܲܝܟܲܢܵܝܘܼܬܵܐ ܐܵܣܝܘܼܬܵܢܵܝܬܵܐ. ܫܲܘܬܲܦܬܵܐ ܓܵܘ ܚܵܕ ܒܘܼܚܪܵܢܵܐ ܐܵܣܝܘܼܬܵܢܵܝܵܐ ܟܠܟܠܵܢܵܐܝܼܬ ܨܸܒ݂ܝܵܢܵܝܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܘܝܼܠܵܗ̇ ܩܵܐ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܡ̣ܢ ܟܠ ܥܘܼܡܪܵܐ ܕܗܵܘܝܼ (ܕܒ݂ܘܼܩ ܡ̣ܢ ܛܸܦܠܹ̈ܐ ܙܥܘܿܪܹ̈ܐ ܒܫܸܢܹ̈ܐ ܘܗܲܠ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܥܒ݂ܝܼܪܹ̈ܐ ܒܫܸܢܹ̈ܐ) ܕܐܝܼܬ ܠܗܘܿܢ ܦܸܨܠܹ̈ܐ ܘܕܲܪ̈ܓܹܐ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ ܕܚܲܕ ܡܲܪܥܵܐ ܝܲܢ ܕܐܲܝܟܲܢܵܝܘܼܬܵܐ ܐܵܣܝܘܼܬܵܢܵܝܬܵܐ.

ܡܫܲܘܬܦܵܢܹ̈ܐ ܡܵܨܝܼ ܕܓܵܪܫܝܼܠܵܗ̇ ܓܵܢܲܝܗܝ ܡ̣ܢ ܚܲܕ ܒܘܼܚܪܵܢܵܐ ܐܵܣܝܘܼܬܵܢܵܝܵܐ ܒܟܠ ܥܸܕܵܢܵܐ ܕܗܵܘܝܵܐ، ܘܐܲܝܵܐ ܠܹܐ ܗܵܘܹܐ ܠܵܗ̇ ܚܲܕ ܟܵܐܪ ܡܚܲܙܕܸܓܵܢܵܐ ܥܲܠ ܛܵܒ݂ܘܼܬܵܐ ܕܕܲܪܡܲܢܬܵܐ ܐܵܣܝܘܼܬܵܢܵܝܬܵܐ ܕܩܲܒܘܼܠܹܐ ܝܢܵܐ ܝܲܢ ܥܲܠ ܐܸܣܘܼܪܲܝܗܝ ܥܲܡ ܐܵܣܝܲܝܗܝ. ܬܵܡܵܐ ܐܝܼܬ ܥܸܠܸܠ ܡ̣ܢ 200 ܒܘܼܚܪܵܢܹ̈ܐ ܐܵܣܝܘܼܬܵܢܵܝܹ̈ܐ ܕܗܵܫܵܐܝܼܬ ܦܝܵܫܵܐ ܝܢܵܐ ܡܘܼܪܚܸܛܹܐ ܓܵܘ ܬܲܝܡܢܵܐ ܡܲܥܪܒ݂ܵܐ ܕܣܸܕܢܝܼ.

ܗܲܡܙܸܡܘܼܢ ܥܲܡ ܐܵܣܝܵܐ ܕܒܲܝܬܘܼܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܠܸܚܙܵܝܵܐ ܐܸܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܝܲܢ ܚܲܕ ܗܲܕܵܡܵܐ ܕܒܲܝܬܘܼܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܠܚܝܼܡܹܐ ܝܬܘܿܢ ܕܫܲܘܬܸܦܝܼܬܘܿܢ.

ܩܢܘܿܢ ܠܟܝܼܣܬܵܐ ܕܡܣܲܓ݂ܠܵܢܘܼܬܵܐ

ܒܵܥܝܼܬܘܿܢ ܕܝܵܠܦܝܼܬܘܿܢ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ؟ ܡܣܲܓ݂ܠܘܼܢ ܠܹܗ ܫܸܡܵܘܟ݂ܘܿܢ ܠܲܐܟ݂ܵܐ ܩܵܐ ܕܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܙܵܘܕܵܢܬܵܐ ܒܘܼܬ ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܠܡܲܫ݇ܟ̰ܘܼܚܹܐ ܒܘܼܚܪܵܢܹ̈ܐ ܐܵܣܝܘܼܬܵܢܵܝܹ̈ܐ ܓܵܘ ܦܢܝܼܬܵܘܟ݂ܘܿܢ

ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܟܹܐ ܦܵܠܚܝܼ ܒܘܼܚܪܵܢܹ̈ܐ ܐܵܣܝܘܼܬܵܢܵܝܹ̈ܐ

ܝܗܝ ܒܘܼܚܪܵܢܹ̈ܐ ܐܵܣܝܘܼܬܵܢܵܝܹ̈ܐ ܡܫܘܼܪܸܪܹ̈ܐ ܓܵܘ ܐܘܿܣܬܪܵܠܝܼܐ ܦܝܼܫܹܐ ܝܢܵܐ ܡܕܘܼܒܪܹ̈ܐ ܒܝܲܕ ܪܹܐܙܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܝܼܩܘܿܢ ܘܕܩܵܢܘܿܢܹ̈ܐ ܕܘܼܒܵܪܵܝܹ̈ܐ ܐܘܼܡܬܵܝܹ̈ܐ ܕܦܝܼܫܹܐ ܝܢܵܐ ܒܸܪܝܹܐ ܩܵܐ ܢܵܛܘܿܪܘܼܬܵܐ ܕܡܫܲܘܬܦܵܢܹ̈ܐ ܓܵܘ ܒܘܼܚܪܵܢܵܐ ܘܕܨܸܦܝܘܼܬܵܐ ܘܐܝܼܩܵܪܵܐ ܕܒܘܼܨܵܝܵܐ. ܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܘܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܦܲܪܨܘܿܦܵܝܬܵܐ ܕܡܫܲܘܬܦܵܢܹ̈ܐ ܓܵܘ ܒܘܼܚܪܵܢܹ̈ܐ ܐܵܣܝܘܼܬܵܢܵܝܹ̈ܐ ܦܝܼܫܹܐ ܝܢܵܐ ܢܛܝܼܪܹܐ ܐ݇ܪܵܙܵܢܵܐܝܼܬ ܘܠܹܐ ܦܵܝܫܝܼ ܡܓܘܼܠܝܹܐ.

ܦܵܣܘܿܥܬܵܐ 3

ܡ̣ܢ ܒܵܬ݇ܪ ܕܒܘܼܚܪܵܢܹ̈ܐ ܐܵܣܝܘܼܬܵܢܵܝܹ̈ܐ ܦܝܵܫܵܐ ܝܢܵܐ ܡܘܼܟܡܸܠܹܐ، ܒܵܨܘܿܝܹ̈ܐ ܟܹܐ ܨܲܚܨܝܼܠܵܗ̇ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܡܟܘܼܦܸܫܬܵܐ ܠܸܚܙܵܝܵܐ ܐܸܢ ܕܲܪܡܲܢܬܵܐ ܦܵܝܫܵܐ ܡܨܘܼܚܨܝܼܬܵܐ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ، ܝܲܢ ܕܦܵܝܫܵܐ ܡܘܼܟܫܸܛܬܵܐ ܕܦܵܝܫܐ ܡܘܼܦܠܸܚܬܵܐ ܩܵܐ ܥܲܡܵܐ ܓܵܘܵܢܵܐܝܼܬ.

ܦܵܣܘܿܥܬܵܐ 2

ܚܲܕ ܒܘܼܚܪܵܢܵܐ ܐܵܣܝܘܼܬܵܢܵܝܵܐ ܕܒܸܚܒ݂ܵܫܵܐ ܝܠܹܗ ܠܐܲܪܒܥܵܐ ܡܲܫܩܠܹ̈ܐ ܦܝܼܫܹܐ ܝܠܹܗ ܡܫܘܼܪܝܵܐ ܠܗܲܝܘܼܪܹܐ ܩܵܐ ܒܵܨܘܿܝܹ̈ܐ ܒܡܟܲܦܲܫܬܵܐ ܕܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܡܵܪܹܐ ܝܘܼܬܪܵܢܵܐ ܒܘܼܬ ܫܲܝܢܘܼܬܵܐ ܕܕܲܪܡܲܢܬܵܐ ܚܲܕܬܬܵܐ ܘܟܡܵܐ ܡܲܢܬܸܝܵܢܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܡܲܦܠܲܚܬܘܿܗ̇.

ܦܵܣܘܿܥܬܵܐ 1

ܒܵܨܘܿܝܸ̈ܐ ܒܲܠܟܵܐ ܕܩܲܕ݇ܡܬܵܐ ܓ̰ܲܪܒܝܼܠܗܘܿܢ ܕܲܪ̈ܡܲܢܝܵܬܹܐ ܚܵܕܬܹ̈ܐ ܓܵܘ ܒܹܝܬ ܢܸܣܝܵܢܵܐ (ܡܘܼܚܬܵܒܵܪ) ܠܸܚܙܵܝܵܐ ܐܸܢ ܐܝܼܬ ܗܝܼܒ݂ܝܼ ܕܡܲܦܠܲܚܬܲܝܗܝ ܒܚܕܵܐ ܐܘܼܪܚܵܐ ܡܲܢܬܸܝܵܢܬܵܐ ܘܐܸܢ ܐܵܢܝܼ ܠܚܝܼܡܹܐ ܝܢܵܐ ܕܦܵܝܫܝܼ ܡܓ̰ܘܼܪܒܹܐ ܥܲܠ ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ.

ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܡ̣ܢ ܒܵܬ݇ܪ ܕܚܕܵܐ ܕܲܪܡܲܢܬܵܐ ܚܲܕܬܬܵܐ ܦܝܵܫܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܚܫܝܼܒ݂ܬܵܐ ܕܫܲܝܢܵܝܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܘܕܦܠܵܚܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܒܚܕܵܐ ܐܘܼܪܚܵܐ ܡܲܢܬܸܝܵܢܬܵܐ، ܒܗ̇ܝܓܵܗܵܐ ܗ̇ܝ ܡܵܨܝܵܐ ܕܗܵܘܝܵܐ ܚܲܕ ܡ̣ܢ ܓܘܼܒܵܝܹ̈ܐ ܥܝܵܕܵܝܹ̈ܐ ܩܵܐ ܕܲܪܡܲܢܬܵܐ ܕܡܲܪܥܵܐ ܝܲܢ ܕܐܲܝܟܲܝܢܵܝܘܼܬܵܐ ܐܵܣܝܘܼܬܵܢܵܝܬܵܐ.

ܟܝܼܣܬܵܐ ܕܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ

ܡܣܲܓ݂ܠܘܼܢ ܠܹܗ ܫܸܡܵܘܟ݂ܘܿܢ ܠܲܐܟ݂ܵܐ ܩܵܐ ܕܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܙܵܘܕܵܢܬܵܐ ܒܘܼܬ ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܠܡܲܫ݇ܟ̰ܘܼܚܹܐ ܒܘܼܚܪܵܢܹ̈ܐ ܐܵܣܝܘܼܬܵܢܵܝܹ̈ܐ ܓܵܘ ܦܢܝܼܬܵܘܟ݂ܘܿܢ.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.